ورود همکاران
  • Ad
  • Ad

درباره ما

تبلیغات اینترنتی

یکی دیگر از خ����مات ارائه شده توسط چاپخانه کتیبه چاپ انواع ��ر��������ت تبلیغاتی می باشد.
تراکت چیست؟
تراکت ن����ع���� تبلیغات ������������ک��������������ر�������� است ��ا عمری ک��������تاه������ جهت بیان خبر و یا آگاهی دادن یک موضوع در ” مدت ��ما���� معلوم ” ب�� بیانی ������ست����ی�� و بدون واسطه، ��هت معرفی و ترغیب ��خاطب برای استفاده از خدمات و اقلام مورد ������ظر، به صورتی که خب�� و آ��هی درج شد�� بر روی تراکت، نوید از ی�� تحول، خب�� مهم و یا ی�� جهش در فعالیت را دارا باش��������.
تراکت ها غالبا ��ا بیان تصو����������ری و ن����تا��ی و بصو��ت چهار رنگ و ف��قد پیوست می باشند. برای ��ن����ازه آن، ����ب��اد استاندارد mm210× mm145 و mm 210 × mm 295 در نظر گرفته شده ا��ت. ی�� گالری، موسسه تجاری، ��ره��گی و ��ا غیره، پس از ا��ج���� فعالیت های روزمره و همیشگی، ��رای تغییر و تحول در روند عمل��رد خود، اقدام به چا�� و تکثیر تراکت می نماید تا اعلام کند که شیوه عملکرد �� فعالیت آن واحد در یک مدت زمان معلوم تغییر ن��وده است.
��ص������ مثال: خبر از افتتاحیه موسس�� جدید ��ا گرایش به حرفه ����دی�� و ی������ خبر ا������ حراج ها�������� فصلی در یک مدت زمان خاص و معلوم، یک ������یداد و یا فرا خو��������ن شرکت در میتینگ، مسابق��، و ��ش��واره های هنری و یا هر ������یداد دیگری که احتیاج به معرفی و آگاهی از جهش فک��ی و رو��د کاری داشته باشد.
د�� طراحی یک تراکت خو���� باید موارد زیر ر�� در ��ظر گرفت:

morabae1

تراکت چیس���� :

  • یق����ناً بداند چه چیزی را می خواهد به مخاطبین خود ان��قال دهد .
  • کاملاً مطالب درج شده را به صورت ��اضح و روش���� مطرح کند .
  • بتوان���� مخاطب خ��د را تر����یب و ��شویق به ��و������عات تراکت کند .
  • ارت����ط صحیح و پیوستگی و هماهنگی بین تصاویر و متن برقرارب��ش��.
  • اولین نگاه مخاطب به تراکت ،ا�� را ��������ا��ار به پیگی��ی و ��ه�� پذیری ��ن��خاب او در خبر ����ر����ت کند.
  • م��ا��ب مندرج در تراکت ب��ید کاملاً ص��دقا��ه و ��د��ن هیچ ��وع دروغ پ����د����زی باشد.
کد اندازه ب���� مدت ���������������� محل ��مایش
A 120×240 تمام صفحه ������ ماه
A 120×240 تمام صف��ه یک ����������
A 120×240 ��ما�� صفحه ���� ماه

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {